Doctor at Chimtāl, Balkh

Mazari Sharif, Afghanistan
Mazari Sharif, Afghanistan
Mazari Sharif, Afghanistan
Mazari Sharif, Afghanistan
Mazari Sharif, Afghanistan
Mazari Sharif, Afghanistan
infront of mawla ali hospital, مزار شریف، Afghanistan
Turkman Abad Mazari Sharif, مزار شریف، Afghanistan
Mazari Sharif, Afghanistan
Dr.Tanish Road, مزار شریف، Afghanistan
Mazari Sharif, Afghanistan
Mazari Sharif, Afghanistan
Monshi azim street, Mazar-e Sharif, Afghanistan
Mazari Sharif, Afghanistan
Mazari Sharif, Afghanistan
Mazari Sharif, Afghanistan
Str 5, مزار شریف، Afghanistan